Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan Michiel’s Begeleidingspraktijk een opdracht verstrekt.
1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie coaching of relatietherapie, een workshop, opleiding, training, cursus, opstelling, lezing, e.d. Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Michiel’s Begeleidingspraktijk, Opdrachtgever en Cliënt.

3. Aard dienstverlening Michiel’s Begeleidingspraktijk

3.1 Alle diensten van Michiel’s Begeleidingspraktijk zijn inspanningsverbintenissen.
3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht en bewustwording, je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Michiel’s Begeleidingspraktijk kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

4. Informatieverstrekking

4.1 Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien jij en/of je Opdrachtgever vooraf aan Michiel’s Begeleidingspraktijk te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen of diagnoses.

5. Planning: workshops en opleidingen

5.1 Michiel’s Begeleidingspraktijk heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.
5.2 Wanneer een opleiding of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal Michiel’s Begeleidingspraktijk zijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

6. Betaling

6.1 Bij coaching en/of therapie ontvang je een factuur achteraf.
bij deelname aan een workshop of cursus ontvang je de factuur vooraf.
6.2 Waneer je een factuur ontvangt van Michiel’s Begeleidingspraktijk dien je die binnen 30 dagen te betalen.
6.3 Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van een incassoprocedure, inclusief de wettelijke rente, voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

7. Dossier en geheimhouding

7.1 Door Michiel’s Begeleidingspraktijk wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak eenvoudige aantekeningen bij de individuele sessies coaching of relatie therapie.
7.2 Deze aantekeningen zijn uitsluitend ter inzage door jou als Cliënt en door Michiel’s Begeleidingspraktijk. Een Opdrachtgever heeft geen inzage hierin, ook niet als jij als Cliënt hem daar toestemming voor geeft.

8. Klachten en ethische code

8.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Michiel’s Begeleidingspraktijk geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er voor gezorgd kan worden dat jouw klacht verholpen wordt.
8.2 Indien een klacht volgens jou of je Opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan je je schriftelijk richten tot de
klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Michiel’s Begeleidingspraktijk verbonden is.
8.3 Michiel’s Begeleidingspraktijk is verbonden aan verschillende (beroeps)verenigingen, stichtingen, ordes, websites, gidsen, e.d. waaraan in sommige gevallen ook een ethische code verbonden is. Op alle diensten van Michiel’s Begeleidingspraktijk is uitsluitend de ethische code en klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht van toepassing.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Michiel’s Begeleidingspraktijk is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.
9.2 Michiel’s Begeleidingspraktijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Michiel’s Begeleidingspraktijk is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook 4.1).
9.3 Michiel’s Begeleidingspraktijk is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een workshop en/of opleiding.
9.4 Indien Michiel’s Begeleidingspraktijk wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Michiel’s Begeleidingspraktijk voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtgever of Cliënt in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of Cliënt zijn rechten heeft verloren.

10. Vrijwaring

10.1 Derden kunnen aan de dienstverlening van Michiel’s Begeleidingspraktijk geen rechten ontlenen.

11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Comments